You are here: Home 礼拜讲道 Sunday Preaching 以往的录音 2012-10-14 以马内利牧师 证道:神是信实的

2012-10-14 以马内利牧师 证道:神是信实的

在线试听以及下载地址:http://www.tudou.com/programs/view/GpDxw4FHqQQ/

在线试听以及下载地址:http://www.tudou.com/programs/view/GpDxw4FHqQQ/

经文

哥林多前书           1:9 新约184页

约翰一书               1:9 新约268页

哥林多前书                10:13 新约191页

帖撒罗尼迦前书             5:23-24 新约231页

腓立比书                1:6 新约220页

 

 

 

Document Actions