You are here: Home 礼拜讲道 Sunday Preaching 以往的录音 2018年第一季度 2018年3月18日 主的使女 张洁姊妹

2018年3月18日 主的使女 张洁姊妹

经文:'

1. 撒母耳记上2:1-2,6-9, 旧约259页;
2. 罗马书8:1-4, 新约174页;
3. 路加福音1:46-55,新约65页。
 
 
 

试听下载: http://www.chinesechristianinfinland.org/record/2018/20180318.mp3

 下载地址: https://drive.google.com/open?id=1SIsUJ-xFalfV6cEj7o1nTLmgZM9tAAnh

听不了,报错请email:310970637@qq.com  王睿

null 

欢迎关注教会微信号 阿勒比拉。

 

 

Document Actions