You are here: Home 礼拜讲道 Sunday Preaching 以往的录音 2012-12-16 黄牧师 证道: 基督就要诞生

2012-12-16 黄牧师 证道: 基督就要诞生

在线试听以及下载地址: http://www.tudou.com/programs/view/--_hlmzj6Ys/

在线试听以及下载地址:http://www.tudou.com/programs/view/--_hlmzj6Ys/

                                                             证道主题:基督就要诞生

讲员:黄牧师

经文

《路加福音》第二章:1 - 7节

新约

Document Actions