You are here: Home 礼拜讲道 Sunday Preaching 以往的录音 2013年08月11日 黄牧师 证道:自我反省

2013年08月11日 黄牧师 证道:自我反省

在线试听:http://www.tudou.com/programs/view/lIFPqF9fxA8/ 下载地址: https://docs.google.com/file/d/0B7yXnmBTY2CMU2FidGR4NG1rQnM/edit?usp=sharing

在线试听:http://www.tudou.com/programs/view/lIFPqF9fxA8/

下载地址:https://docs.google.com/file/d/0B7yXnmBTY2CMU2FidGR4NG1rQnM/edit?usp=sharing

证道主题:自我反省

 

讲员:黄牧师

经文

《箴言》第 28章:13-14节
旧约第 638 页
Proverbs, Chapter 28:Verse13-14,
《申命记》第 9章:1-6节
旧约第 175 页
Deuteronomy, Chapter 9:Verse 1-6, 
《罗马书》第 3章:21-31节
新约第170-171 页
Romans, Chapter 3:Verse 21-31,
《路加福音》第 18章:9-14节
新约第 92 页
Luke, Chapter 18:Verse 9-14,
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Document Actions