You are here: Home 礼拜讲道 Sunday Preaching 以往的录音 2013年03月10日 王牧师 证道:信心的祷告

2013年03月10日 王牧师 证道:信心的祷告

在线试听以及下载地址:http://www.tudou.com/programs/view/ytxOsVe2VIY/

在线试听以及下载地址:http://www.tudou.com/programs/view/ytxOsVe2VIY/

证道主题:信心的祷告

讲员:王牧师

经文

《历代志下》第 20 章:1 –9 节

    

《诗篇》第 25 章:1 –10 节 

 

《马太福音》第 15 章: 21 – 28 节 

 

 

 

 

 

 

Document Actions